Gebruiksvoorwaarden

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN KUNNEN ZIJN GEWIJZIGD SINDS UW LAATSTE BEZOEK AAN DEZE SITE. DOOR DEZE SITE TE GEBRUIKEN, GEEFT U AAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AKKOORD TE GAAN. ALS U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, GEBRUIK DEZE SITE DAN NIET.

VOORWAARDEN
GEBRUIKERS/DEELNEMERS
COOKIES
HANDELSMERKEN, AUTEURSRECHTEN EN BEPERKINGEN
LINKS
PRIVEPROBLEMEN
DISCLAIMERS EN VRIJWARING
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
BEËINDIGING
JURISDICTIE
OPMERKINGEN, KLACHTEN EN VRAGEN


VOORWAARDEN
De website van Caribbean Export Interactive (“Bedrijf”) wordt momenteel gratis aangeboden aan gebruikers die ermee instemmen zich te houden aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de aard van deze relatie op elk moment te wijzigen en om deze richtlijnen en Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te herzien als het Bedrijf dat nodig acht. Voor gebruikers die de voorwaarden van deze Overeenkomst schenden, wordt hun toegang geannuleerd en kunnen ze permanent worden uitgesloten van het gebruik van de Site en alle interactieve diensten.

Gebruikers dienen deze algemene voorwaarden regelmatig te controleren. Door de site te gebruiken nadat we wijzigingen in deze algemene voorwaarden hebben gepost, gaat u ermee akkoord deze wijzigingen te accepteren, ongeacht of u ze daadwerkelijk hebt gelezen.

Als u de site betreedt, betekent dit dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, betreed dan de site niet.

terug naar boven

GEBRUIKERS/DEELNEMERS
We discrimineren niet op basis van leeftijd, ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele geaardheid of religie.
Geen enkele persoon jonger dan 13 jaar mag de site gebruiken zonder de toestemming van hun ouder of wettelijke voogd. We raden alle ouders en voogden ten zeerste aan om het internetgebruik van hun kinderen te controleren. Gebruik van de site door een gebruiker wordt beschouwd als een weergave dat de gebruiker 13 jaar of ouder is.

terug naar boven

COOKIES
“Cookies” zijn kleine versleutelde gegevensbestanden (met verwijzingen naar gebruikers-ID-informatie die door de gebruiker is verstrekt en op onze beveiligde server is opgeslagen) die naar uw harde schijf kunnen schrijven zodra u een site hebt bezocht. Bedrijf gebruikt cookies om uw gebruikerservaring bij ons te verbeteren.

terug naar boven

HANDELSMERKEN, AUTEURSRECHTEN & BEPERKINGEN
Deze site en al het materiaal op de site, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, illustraties, berichten, audioclips, videoclips (de “materialen”) is eigendom van het bedrijf en zijn gelieerde ondernemingen en licentiegevers en zijn beschermd tegen ongeoorloofd kopiëren en verspreiding door auteursrechten die eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven door het bedrijf en door auteursrecht, merkenrecht, internationale conventies en andere wetten op intellectueel eigendom. U mag materiaal van Caribbean Export of enige andere website die eigendom is van of beheerd wordt door het Bedrijf niet reproduceren, uitvoeren, afgeleide werken maken van, opnieuw publiceren, uploaden, posten, verzenden of distribueren op welke manier dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf . U mag echter één kopie van de Materialen en andere downloadbare items die op de Site worden weergegeven, downloaden of maken, op voorwaarde dat deze niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt, aan derden worden gedistribueerd of te koop worden aangeboden aan derden, en verder op voorwaarde dat alle copyright en andere mededelingen in de Materialen worden intact gelaten. Elke wijziging van de Materialen, of een deel daarvan, of het gebruik van de Materialen voor enig ander doel vormt een inbreuk op de auteursrechten en andere eigendomsrechten van het Bedrijf. Het gebruik van deze Materialen op een andere website of andere computernetwerkomgeving is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.
Niets op deze site mag worden opgevat als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om deze site of enige informatie die op deze site wordt weergegeven te gebruiken, door middel van framing of anderszins, behalve: (a) zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze algemene voorwaarden; of (b) met de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf of een derde partij die mogelijk eigenaar is van het handelsmerk of copyright van informatie die op deze Site wordt weergegeven.

terug naar boven

terug naar boven

PRIVEPROBLEMEN
Het bedrijf maakt zich zorgen over privacykwesties voor zijn klanten. Raadpleeg ons privacybeleid.

terug naar boven

DISCLAIMERS EN VRIJWARING
Door de Site te gebruiken en/of Materiaal te plaatsen, stemt u ermee in het Bedrijf, haar functionarissen, directeuren, werknemers, opvolgers, agenten, distributeurs en gelieerde ondernemingen schadeloos te stellen voor alle claims, schade, verliezen en rechtsvorderingen (inclusief advocaten’ vergoedingen) die voortvloeien uit of verband houden met uw schending of vermeende schending van deze overeenkomst (inclusief maar niet beperkt tot claims van derden wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten), of voor enige inhoud die door u is verstrekt (of via uw gebruikers-ID en /of wachtwoord). U stemt ermee in om zo volledig als redelijkerwijs vereist is mee te werken aan de verdediging van een claim. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van zaken die anderszins onderhevig zijn aan schadeloosstelling door u.
De informatie op deze site is bedoeld als algemene richtlijn over onderwerpen die door het bedrijf zijn geselecteerd. Dergelijke informatie wordt blindelings verstrekt, zonder enige kennis van uw branche, identiteit of specifieke omstandigheden. De toepassing en impact van relevante wetten zullen van rechtsgebied tot rechtsgebied verschillen. Er kunnen ook vertragingen, weglatingen of onnauwkeurigheden zijn in de informatie op deze site. De informatie op deze site wordt verstrekt met dien verstande dat het bedrijf en verschillende auteurs en uitgevers die dergelijke informatie verstrekken niet betrokken zijn bij, en dat het verstrekken van dergelijke informatie niet het verstrekken van juridisch, boekhoudkundig, fiscaal, carrière- of ander professioneel advies of diensten inhoudt . Als zodanig mag informatie op deze site niet worden gebruikt als vervanging voor direct overleg met professionele adviseurs.

DEZE SITE BEVAT FEITEN, MENINGEN, MENINGEN, VERKLARINGEN EN AANBEVELINGEN VAN DERDEN EN ORGANISATIES. GEEN VAN HEN OF Caribbean Export INTEACTIVE (EN HAAR GELIEERDE ENTITEITEN, SAMEN “DE ONDERNEMING”) VERTEGENWOORDIGT OF ONDERSCHRIJFT DE NAUWKEURIGHEID, ACTUALITEIT OF BETROUWBAARHEID VAN ENIG ADVIES, MENING, VERKLARING OF ANDERE INFORMATIE DIE WEERGEGEVEN, OF GEUPLODEERD WORDT. U ERKENT DAT HET VERTROUWEN OP EEN DERGELIJKE MENING, ADVIES, VERKLARING OF INFORMATIE OP EIGEN RISICO IS. DE MATERIALEN OP DEZE SITE WORDEN VERZONDEN EN GEDISTRIBUEERD “AS IS” EN VERSCHIJNEN OP DE SITE ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN TITEL, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, OF GESCHIKTHEID. ER IS GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN GELDIGHEID VAN MATERIALEN OP DE WEBSITE, EN GEEN GARANTIE DAT DE FUNCTIES OP DE WEBSITE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN, OF DAT DEFECTEN ZULLEN ZIJN.

Waar de toepasselijke wetgeving de uitsluiting van impliciete garanties niet toestaat, zijn de voorgaande uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing. Deze disclaimer is van toepassing op alle inhoud, koopwaar en diensten die via deze site beschikbaar zijn.

terug naar boven

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
NOCH DE VENNOOTSCHAP, NOCH HAAR OFFICIERS, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, OPVOLGERS, DOCHTERONDERNEMINGEN, DISTRIBUTEURS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF DERDE PARTIJEN DIE INFORMATIE VERSTREKKEN OP DEZE SITE ZIJN VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE BIJZONDERE, INDUSTRILE, ONCIDIERE GEBRUIK OF ONMOGELIJKHEID OM DEZE SITE OF DE INFORMATIE OP DEZE SITE TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS HET BEDRIJF (OF ENIGE DERDE DIE INFORMATIE OP DEZE SITE PLAATST) OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF (OF DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN DERDE PARTIJ DIE INFORMATIE OP DEZE SITE VERSTREKT) AAN U VOOR ALLE SCHADE, VERLIES EN OORZAKEN VAN HANDELINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK VAN DEZE SITE, ZOWEL OVEREENKOMSTIG, ONRECHTMATIG MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, MEER DAN EEN DOLLAR (BDS $ 1,00).

BEËINDIGING
Het Bedrijf kan, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de gehele of een deel van de Site beëindigen of opschorten, inclusief, maar niet beperkt tot, prikborden op de Site, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot schending van deze Overeenkomst. In het geval dat deze Overeenkomst wordt beëindigd, blijven de beperkingen met betrekking tot Materialen die op de Site verschijnen, en de verklaringen en garanties, vrijwaringen en beperkingen van aansprakelijkheden uiteengezet in deze Overeenkomst ook na beëindiging van kracht. In het geval dat u niet tevreden bent met de diensten die door het Bedrijf worden geleverd, is uw enige remedie om deze Overeenkomst te beëindigen.

terug naar boven

JURISDICTIE
Het bedrijf exploiteert de site vanuit zijn kantoren in Barbados. Het bedrijf verklaart niet dat de inhoud en materialen op de site legaal of geschikt zijn voor gebruik van buiten Barbados. Als u ervoor kiest om de site vanaf andere locaties te bezoeken, doet u dit op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale wetten. U mag de Site niet gebruiken in strijd met de exportwetten en -regelgeving van Barbados.
Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Barbados. Elke claim of rechtsvordering die u heeft met betrekking tot het gebruik van de Site moet binnen één (1) jaar na het ontstaan van de claim worden ingediend. Als een bepaling van deze Overeenkomst om welke reden dan ook nietig, onwettig of anderszins niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling van deze Overeenkomst gescheiden en blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst van kracht. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en het Bedrijf met betrekking tot uw gebruik van de Site, en de Overeenkomst zal niet worden gewijzigd, behalve schriftelijk, ondertekend door beide partijen.

terug naar boven

OPMERKINGEN, KLACHTEN EN VRAGEN
We stellen uw feedback over de site op prijs. Echter, alle opmerkingen, ideeën, notities, berichten, suggesties of andere communicatie die naar de Site wordt gestuurd, zijn en blijven het exclusieve eigendom van het Bedrijf, en we kunnen al dergelijke communicatie op elke manier gebruiken, inclusief het reproduceren, openbaar maken en publiceren van dergelijke communicatie, alle zonder vergoeding aan u.
Mocht u vragen of klachten hebben over schendingen van deze Overeenkomst, neem dan contact met ons op.

terug naar boven