Ontwikkeling van een protocol inzake gezamenlijke douane-inspectie tussen de algemene douaneadministratie van de Republiek Haïti en het directoraat-generaal douane van de Dominicaanse Republiek

De Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) heeft van de regeringen de opdracht gekregen om
van de Dominicaanse Republiek, Haïti en de Europese Unie, met de uitvoering van het “Handels- en
Particuliere sector” van het Binationale samenwerkingsprogramma Haïti – Dominicaanse Republiek in het kader van
het 11e Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) FED/2018/399-379. Dit onderdeel heeft tot doel de
het algemene bedrijfs- en investeringsklimaat van Haïti en de Dominicaanse Republiek alsook het internationale
percepties en beelden van beide landen.

In het kader van doelstelling 1 tracht Caribbean Export meer samenwerking tussen de
Algemene Douanedienst van de Republiek Haïti (AGD) en de Algemene Douanedirectie van
de Dominicaanse Republiek (DGA). In dit verband zal de instelling van mechanismen en procedures die
de uitvoering van gezamenlijke inspecties door de douaneadministraties van Haïti en de Dominicaanse Republiek te vergemakkelijken
Republiek worden overwogen.

Doelstelling

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een gezamenlijk inspectieprotocol waarin de volgende punten aan de orde komen en worden opgenomen
de volgende punten en acties (onder andere):

 • Specificeren wanneer en hoe de goederen die het voorwerp zijn van grensoverschrijdende uitwisseling fysiek moeten worden
  gecontroleerd in de primaire grensgebieden door de douanebeambten van beide landen.
 • Geef aan waar deze inspectie in de primaire zone van de Dominicaanse Republiek moet worden uitgevoerd.
  of in de primaire zone van Haïti.
 • De wetteksten van beide landen doornemen om na te gaan of er juridische onverenigbaarheden zijn die
  dit gemeenschappelijk optreden te voorkomen en hoe te handelen in geval van schending van wettelijke bepalingen van
  een of beide landen die zich tijdens fysieke inspecties kunnen voordoen; geef aan wie de
  sancties overeenkomstig de plaats waar de inspectie wordt uitgevoerd of zoals overeengekomen bij de inspectie
  protocol.
 • De erkenning van de door beide partijen toegepaste controles aanpakken.
 • Bepalen en evalueren van de voorziening van ruimtes voor capaciteits- of fysieke verificatie en het gebruik van niet-intrusieve verificatiemechanismen zoals scanners enz.
 • Richtsnoeren opstellen voor het uitvoeren van gezamenlijke operaties aan de gespecificeerde grenspunten en in de meest
  kwetsbare grensgebieden met de meeste illegale overdracht van goederen, onder andere.
 • Erkenning van controles en inspecties door douaneambtenaren.

De talen van dit adviesbureau zijn Frans en Spaans, en alle voorstellen moeten worden ingediend
in het Frans en Spaans.


De specifieke doelstellingen zijn onder meer

 • Uitgebreid onderzoek verrichten om de betrekkingen tussen de douaneadministraties van Haïti en de Dominicaanse Republiek volledig te evalueren.
 • De bestaande overeenkomst tussen de algemene douanedienst van de Republiek Haïti en de algemene douanedienst van de Dominicaanse Republiek herzien.
 • Grondig onderzoek verrichten naar de douaneregelgeving die aan beide zijden van de landgrens tussen Haïti en de Dominicaanse Republiek van kracht is, om eventuele juridische belemmeringen voor deze inspecties op te sporen en oplossingen voor te stellen.