Consultancy: Technische capaciteitsopbouw ter ondersteuning van de groene overgang in het Cariforum-MKB

1. Relevante achtergrond

Caribbean Export voert het Global Gateway Third Regional Private Sector Development Programme (RPSDP) van de Europese Unie uit. De algemene doelstelling van het RPSDP is het creëren van werkgelegenheid, inclusiviteit en algehele armoedebestrijding in de 14 lidstaten van de Caribische Gemeenschap en de Dominicaanse Republiek, ook bekend als CARIFORUM. Door middel van gerichte interventies die nieuwe en innovatieve kaders bieden voor groei en ontwikkeling, richt het Agentschap zich op drie gebieden.

  • Versnellen naar een groene economie en een digitale transformatie
  • Toegang tot financiering voor regionale MKB-bedrijven
  • Uitbreiding van handel en investeringen in het kader van de Europese Economische Partnerschapsovereenkomst

In het kader van het RPSDP heeft Caribbean Export vastgesteld dat energiekosten een belangrijke variabele zijn die van invloed is op de operationele kosten en daarmee op het internationale concurrentievermogen van Cariforum-bedrijven. Cariforum-landen behoren tot de landen met de hoogste elektriciteitskosten ter wereld. Volgens gegevens van de Wereldbank bedroeg de gemiddelde elektriciteitsprijs in het Cariforum in de periode 2015-2020 USD 0,27/kWh, vergeleken met het OESO-gemiddelde van USD 0,15/kWh en het wereldwijde gemiddelde van USD 0,17/kWh. Bovendien neemt deze premie aanzienlijk toe binnen de Organisatie van Oost-Caribische Staten (OECS), die in dezelfde periode gemiddeld USD 0,35/kWh hebben betaald. Deze hoge kosten weerspiegelen de structuur en werking van het elektriciteitssysteem in de Cariforum-landen, die op hun beurt aanzienlijk hebben bijgedragen aan de druk op de deviezenreserves, begrotingstekorten en staatsschulden, met ernstige gevolgen voor de energiezekerheid, de betaalbaarheid van energie en het concurrentievermogen van de particuliere sector in het Cariforum.

Matiging van en aanpassing aan klimaatverandering bieden kansen voor economische transformatie, aangezien de sectoroverschrijdende impact van de energietransitie dat zou doen: (i) de regio minder kwetsbaar maken voor energieafhankelijkheid en dus ook voor schokken in de energieprijzen, (ii) begrotingsruimte te creëren en de druk op de deviezenreserves van landen te verlichten en (iii) nieuwe en flexibelere schone energie en andere milieudiensten leveren aan commerciële en industriële consumenten. Bovendien zal de integratie van internationale normen, waaronder vrijwillige duurzaamheidsnormen (VSS), van invloed zijn op het vermogen van de particuliere sector in de regio om concurrerend handel te drijven.

Om het hoofd te bieden aan de druk van klimaatverandering en de ernstige risico’s die deze met zich meebrengt voor de regio, moet de particuliere sector een sleutelrol spelen bij de overgang naar duurzame economieën. Daarom zal de strategische focus van deze actie op de overgang naar een groene economie via de ontwikkeling van de particuliere sector bijdragen aan het vermogen van de regio om opkomende groene technologieën te benutten om een verreikende economische transformatie te vergemakkelijken. Het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie schat dat voor elke dollar die in de energietransitie wordt geïnvesteerd, 93 cent extra groei van het BBP wordt gerealiseerd ten opzichte van het business-as-usual scenario.

Het programma is gericht op het vergroten van het bewustzijn en de capaciteit van regionale kmo’s om groene bedrijfspraktijken toe te passen, zoals internationale en vrijwillige duurzaamheidsnormen, circulaire productie en andere dergelijke praktijken, waardoor het aanzienlijk bijdraagt aan hun internationale concurrentievermogen.

In lijn met haar strategische initiatieven in het kader van het RPSDP heeft Caribbean Export bedrijven in de regio actief ondersteund bij de overgang naar een groene economie via het initiatief “Green to Compete Hub” van het International Trade Centre. Sinds 2021 heeft het Agentschap het programma getest in Guyana, Saint Lucia en Barbados, waar gerichte inspanningen de capaciteiten van lokale KMO’s hebben vergroot om duurzame en energie-efficiënte praktijken toe te passen. In het kader van het opleidingspakket van het Productivity Network (ProNET) werden er in de hele regio al eerder workshops over energiebeheer gegeven.

Het positieve effect van deze workshops op de deelnemende bedrijven heeft het belang en de effectiviteit onderstreept van praktijkgerichte, op maat gemaakte training om de overgang naar een groene economie te vergemakkelijken. Aangemoedigd door de belangstelling voor deze initiatieven wil Caribbean Export haar impact verbreden en verdiepen. Dit wordt gedreven door de erkenning van de kritieke rol die wijdverspreide toepassing van groene praktijken kan spelen bij het verbeteren van het algehele concurrentievermogen en de duurzaamheid van de regio, vooral gezien de dringende uitdagingen die klimaatverandering en hoge energiekosten met zich meebrengen. Door deze gezamenlijke inspanning zal Caribbean Export een regionaal ecosysteem bevorderen dat veerkrachtig en innovatief is en voldoet aan de wereldwijde duurzaamheidsnormen.

2. Doel

Het overkoepelende doel van dit advies is om het concurrentievermogen van de particuliere sector in het Cariforum te vergroten door middel van een gericht programma voor capaciteitsopbouw op het gebied van zakelijke praktijken voor groene energie.

3. Omvang van het werk

Caribbean Export is op zoek naar de professionele diensten van een consultant/bedrijf dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van een uitgebreid trainings- en capaciteitsopbouwprogramma gericht op groene bedrijfspraktijken voor de particuliere sector in Cariforum.

Om de doelstellingen van dit advies te bereiken, moet de consultant de volgende activiteiten uitvoeren:

  • Een bestaand curriculum op maat maken met een reeks modules gericht op groene energiepraktijken die bedrijven uitrusten met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om duurzame energieoplossingen effectief te implementeren. De opleiding moet het huidige groene bedrijfslandschap in de Cariforum-landen weerspiegelen, met het oog op het aanmoedigen van meer energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in de particuliere sector.
  • 8 persoonlijke workshops in de Cariforum-regio. De workshop duurt 2 – 3 dagen.
  • Een kader opzetten voor het monitoren en evalueren van de effectiviteit van de training en capaciteitsopbouwactiviteiten, inclusief de ontwikkeling van meetmethoden om de invoering van duurzame energiepraktijken door deelnemende bedrijven te beoordelen.
  • Opstellen van uitgebreide rapporten in elke fase van het advies, waarin de ondernomen activiteiten, de bereikte resultaten en aanbevelingen voor toekomstige initiatieven gericht op duurzame energie binnen de particuliere sector van het Cariforum worden gedocumenteerd.

4. Vereiste documentatie

  • Technisch voorstel/conceptontwerp voor levering van gevraagde diensten.
  • Financieel voorstel om aan de omvang van de werken te voldoen.
  • Verklaring van de aanvrager in paragraaf 14.

De vereiste documentatie moet uiterlijk op 31 maart 2024 om 16.00 uur AST worden ingediend bij mevrouw Natasha Edwin-Walcott, Senior Advisor Competitiveness and Export Promotion op nwalcott@carib-export.com, met een kopie aan Dr. Damie Sinanan, Manager Competitiveness and Export Promotion op dsinanan@carib-export.com.

Download de volledige taakomschrijving.