RAADPLEGING VOOR CAPACITEITSVERBETERING IN RECHTSBLAD – E-learningcursus Open Oproep

Het e-learningprogramma Juridisch opstellen maakt deel uit van het project Capaciteitsopbouw in juridisch opstellen, dat gefinancierd wordt door de Europese Unie en namens het Cariforum wordt uitgevoerd door het ARCA Consortium.

Met dit project wordt beoogd binnen de overheidssector in de Cariforum-staten capaciteit op te bouwen op het gebied van het opstellen van verdragen en wetgeving door middel van opleiding en sponsoring van geselecteerde deelnemers.

Het project is ook bedoeld om bij de begunstigden een beter begrip te kweken van de bepalingen van de economische partnerschapsovereenkomst (EPO) tussen het Cariforum en de EU, teneinde een effectievere uitvoering van de EPO te bevorderen.

Het adviesteam ARCA Consortium S.A. nodigt voldoende gekwalificeerde personen uit om vóór de uiterste datum te solliciteren via de onderstaande link en contactgegevens.

E-learningprogramma juridische redactie Open oproep – CARICOM

Advies: Voorbereiding en registratie van de benamingen van oorsprong uit de Dominicaanse Republiek overeenkomstig de Overeenkomst van Lissabon (WIPO).

1.Relevante achtergrond

Caribbean Export werd in 1996 opgericht als het regionale bureau voor handels- en investeringsbevordering voor 15 staten van het Caribische Forum (CARIFORUM), namelijk: Antigua en Barbuda, de Bahama’s, Barbados, Belize, Dominica, Dominicaanse Republiek, Haïti, Grenada, Guyana, Jamaica, Saint Lucia, St. Kitts en Nevis, St. Vincent en de Grenadines, Suriname en Trinidad en Tobago.

Het Agentschap voert tal van op programma’s gebaseerde activiteiten uit die zijn ontworpen om het concurrentievermogen van regionale kleine en middelgrote ondernemingen (MKB’s) te versterken, handel en ontwikkeling tussen CARIFORUM te bevorderen, sterkere handels- en investeringsbetrekkingen tussen CARIFORUM en de Franse Caraïbische ultraperifere regio’s (FCOR’s) te bevorderen ) en de EU-landen en -gebieden overzee (LGO) in het Caribisch gebied, en een sterkere handels- en investeringssamenwerking tussen de Caribische Gemeenschap (CARICOM) en de Dominicaanse Republiek te bevorderen.

In het kader van het 11e Europees Ontwikkelingsfonds (EDF), Regional Private Sector Development Program (RPSDP), dat Caribbean Export momenteel implementeert, is steun aangeboden aan CARIFORUM-staten op een scala van gebieden variërend van investeringsbevordering tot zakelijke belangenbehartiging. Met elke interventie wil Caribbean Export het exportpotentieel van regionale ondernemers optimaliseren en alle productiesectoren aanmoedigen om processen en systemen in te voeren die een hogere waardeketen mogelijk maken.

Het specifieke doel van dit advies is om samen te werken met het Nationaal Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Dominicaanse Republiek (ONAPI) en de titelhouders van de verschillende appellation d’origine (AOC) die in het land zijn goedgekeurd, om de documentatie voor te bereiden die nodig is om deze naar behoren te registreren bij de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) overeenkomstig de Overeenkomst van Lissabon.

2. Algemene doelstelling

Rechtstreekse bijstand aan houders van oorsprongsbenamingen in de Dominicaanse Republiek:

a. de registerdocumentatie voor de volgende AOC’s op te stellen:

 • Café Juncalito
 • Aguacate Oro Verde Cambita
 • Ron Dominicano
 • Café Barahona
 • Larimar Barahona
 • Cacao Los Bejucos
 • Cacao El Ramonal

b. Indiening van het registratieverzoek en betaling overeenkomstig de Overeenkomst van Lissabon;

c. Follow-up om ervoor te zorgen dat de AOC’s naar behoren zijn geregistreerd bij de WIPO en dat het register in elke aangezochte lidstaat van kracht is geworden.


3. Aanvangsdatum en periode van uitvoering van taken

De geplande aanvangsdatum van dit project is 25 november 2022.

4. Vereiste documentatie voor het indienen van een voorstel

Belangstellenden moeten de volgende documenten per e-mail indienen bij de heer Leo Naut, plaatsvervangend uitvoerend directeur (LNaut@carib-export.com) en de heer Victor Gomez (VGomez@carib-export.com) op of vóór: Vrijdag 18 november 2022 vóór 16.30 uur AST:

 • Consultant(s) Professionele CV/Curriculum Vitae
 • Methodologie Voorstel voor uitvoering in overeenstemming met de reikwijdte van het werk dat is gedefinieerd in de bijgevoegde taakomschrijving (moet een verwacht tijdschema/werkprogramma van te leveren prestaties bevatten).
 • Gedetailleerd financieel voorstel in USD
 • Ondertekend verklaringsformulier, zie punt 14 van deze opdracht.

Consultancy: Technische bijstand voor de vernieuwing van het merk Xocolat

In het kader van het bi-nationale programma van het 11e EOF heeft Caribbean Export samen met zijn bi-nationale partners besloten de ontwikkeling van een binationale waardeketenstrategie voor de cacao- en chocoladesector in Haïti en de Dominicaanse Republiek voort te zetten om het exportpotentieel van beide landen te maximaliseren.

Als onderdeel van de strategie werden tien (10) begunstigden uit de cacaosector in Haïti en de DR geïdentificeerd (vijf (5) uit elk land) die deel zullen uitmaken van het waardeketenproject en werd voor elk van hen een individuele strategie/een gedetailleerd actieplan opgesteld om de kwaliteit en het internationale concurrentievermogen te verbeteren, met inbegrip van mogelijke samenwerking met andere internationale instellingen.

In augustus 2020 is Caribbean Export begonnen met de uitvoering van de individuele strategieën en actieplannen voor de begunstigde bedrijven van het project. Daarom maakt dit advies deel uit van de activiteiten die met het bedrijf Xocolat zijn overeengekomen in de overeenkomst die met Caribbean Export is ondertekend, als antwoord op de onmiddellijke behoefte van het bedrijf.

Doelstelling

Het doel van dit advies is om continuïteit te geven aan het merk Xocolat als leider in innovatie in de Dominicaanse chocolade-industrie, om het imago van het merk duurzaam te verbeteren; producten te presenteren onder de beste internationale normen en een grotere aanwezigheid van online verkoop.

Specifieke doelstellingen

 • Vernieuwd en frisser merkimago om opvallend en herkenbaar te zijn voor een opkomend jong publiek;
 • Grote acceptatie door de consument, op alle niveaus, van de nieuwe presentatie en het vernieuwde imago van het merk;
 • Gemakkelijke toegang tot aankoop via online verkoop en thuisbezorging in de Dominicaanse Republiek.

Belangstellenden wordt verzocht de volledige taakomschrijving te lezen en een technisch en financieel voorstel elektronisch in te dienen bij Ileana Tejada, Senior Advisor – PSD and Investment Promotion op itejada@carib-export.com.

De deadline voor inzendingen is 17 november 2022, 16.30 uur EST.

Ontwikkeling van een protocol inzake gezamenlijke douane-inspectie tussen de algemene douaneadministratie van de Republiek Haïti en het directoraat-generaal douane van de Dominicaanse Republiek

De Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) heeft van de regeringen de opdracht gekregen om
van de Dominicaanse Republiek, Haïti en de Europese Unie, met de uitvoering van het “Handels- en
Particuliere sector” van het Binationale samenwerkingsprogramma Haïti – Dominicaanse Republiek in het kader van
het 11e Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) FED/2018/399-379. Dit onderdeel heeft tot doel de
het algemene bedrijfs- en investeringsklimaat van Haïti en de Dominicaanse Republiek alsook het internationale
percepties en beelden van beide landen.

In het kader van doelstelling 1 tracht Caribbean Export meer samenwerking tussen de
Algemene Douanedienst van de Republiek Haïti (AGD) en de Algemene Douanedirectie van
de Dominicaanse Republiek (DGA). In dit verband zal de instelling van mechanismen en procedures die
de uitvoering van gezamenlijke inspecties door de douaneadministraties van Haïti en de Dominicaanse Republiek te vergemakkelijken
Republiek worden overwogen.

Doelstelling

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een gezamenlijk inspectieprotocol waarin de volgende punten aan de orde komen en worden opgenomen
de volgende punten en acties (onder andere):

 • Specificeren wanneer en hoe de goederen die het voorwerp zijn van grensoverschrijdende uitwisseling fysiek moeten worden
  gecontroleerd in de primaire grensgebieden door de douanebeambten van beide landen.
 • Geef aan waar deze inspectie in de primaire zone van de Dominicaanse Republiek moet worden uitgevoerd.
  of in de primaire zone van Haïti.
 • De wetteksten van beide landen doornemen om na te gaan of er juridische onverenigbaarheden zijn die
  dit gemeenschappelijk optreden te voorkomen en hoe te handelen in geval van schending van wettelijke bepalingen van
  een of beide landen die zich tijdens fysieke inspecties kunnen voordoen; geef aan wie de
  sancties overeenkomstig de plaats waar de inspectie wordt uitgevoerd of zoals overeengekomen bij de inspectie
  protocol.
 • De erkenning van de door beide partijen toegepaste controles aanpakken.
 • Bepalen en evalueren van de voorziening van ruimtes voor capaciteits- of fysieke verificatie en het gebruik van niet-intrusieve verificatiemechanismen zoals scanners enz.
 • Richtsnoeren opstellen voor het uitvoeren van gezamenlijke operaties aan de gespecificeerde grenspunten en in de meest
  kwetsbare grensgebieden met de meeste illegale overdracht van goederen, onder andere.
 • Erkenning van controles en inspecties door douaneambtenaren.

De talen van dit adviesbureau zijn Frans en Spaans, en alle voorstellen moeten worden ingediend
in het Frans en Spaans.


De specifieke doelstellingen zijn onder meer

 • Uitgebreid onderzoek verrichten om de betrekkingen tussen de douaneadministraties van Haïti en de Dominicaanse Republiek volledig te evalueren.
 • De bestaande overeenkomst tussen de algemene douanedienst van de Republiek Haïti en de algemene douanedienst van de Dominicaanse Republiek herzien.
 • Grondig onderzoek verrichten naar de douaneregelgeving die aan beide zijden van de landgrens tussen Haïti en de Dominicaanse Republiek van kracht is, om eventuele juridische belemmeringen voor deze inspecties op te sporen en oplossingen voor te stellen.


TOR: Opzetten van een informatieve website voor het Haïtiaanse Bureau voor Normalisatie (BHN)

In het kader van doelstelling twee (2) streeft Caribbean Export ernaar eigenaars en exploitanten van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) bewust te maken van kwaliteitsnormen en technische voorschriften, in samenwerking met het Haïtiaanse Bureau voor Normalisatie (BHN) in Haïti en het Instituto Dominicano de la Calidad (INDOCAL) in de Dominicaanse Republiek. In die zin zal een moderne, gebruiksvriendelijke en visueel aantrekkelijke website worden gecreëerd die door het BHN zal worden gebruikt als instrument voor de bewustmaking en communicatie van het publiek inzake normen en kwaliteit, alsook inzake de harmonisatiewerkzaamheden die in het kader van het binationale programma worden uitgevoerd met het Instituto Dominicano de la Calidad, INDOCAL, partner van het BHN.

Doelstelling:

In overeenstemming met de algemene doelstelling om de kwaliteitsinfrastructuur in Haïti en de Dominicaanse Republiek te versterken, zetten BHN en INDOCAL zich in om hun verbintenissen ten aanzien van de particuliere sector te versterken. In die zin proberen de organisaties het bewustzijn van kwaliteitsnormen en -standaarden te bevorderen en de onderlinge communicatie te verbeteren. Het Haïtiaanse Bureau voor Normalisatie (BHN) heeft tot op heden geen website. Om de eerder geformuleerde doelstellingen te verwezenlijken, is het dus noodzakelijk dat zij over een aantrekkelijk, gebruiksvriendelijk en innovatief instrument beschikt om informatie over normen en kwaliteit te bevorderen en uit te wisselen met het Haïtiaanse MKB en andere actoren uit de particuliere sector in Haïti en in de Dominicaanse Republiek. Deze website zal het BHN in staat stellen meer interactief te zijn met de verschillende actoren op het gebied van normen en kwaliteit, ook in het kader van het binationale programma met INDOCAL.

De specifieke doelstellingen van deze site zijn (onder andere);

1. Verbetering van de kennis over kwaliteitsnormen bij eigenaars en exploitanten van kleine en middelgrote ondernemingen.

2. Bevordering van het bewustzijn van de rol van de BHN en INDOCAL in het kader van de bilaterale betrekkingen; en

3. Het publiek bewust maken van het effect van kwaliteitsvoorschriften op de markttoegangsmogelijkheden.

De belangrijkste gebruikers van de site zijn ambtenaren van BHN, INDOCAL.

De taal van dit adviesbureau is Frans en alle voorstellen moeten in het Frans worden ingediend.

De deadline voor inzendingen is 28 oktober 2022, 17.00 uur (plaatselijke tijd Haïti).

TOR: Technische bijstand ter versterking van de institutionele capaciteit voor de naleving van de internationale voorschriften voor de uitvoer van groenten en biologische producten, van toepassing op de Europese Unie.

In het kader van afdeling 3 van dit programma, die betrekking heeft op de institutionele samenwerking tussen het ministerie van Industrie, Handel en Industrie (MICM) van de Dominicaanse Republiek en het ministerie van Handel en Industrie van Haïti, wil Caribbean Export de capaciteit van de ministeries die verantwoordelijk zijn voor handel en industrie versterken. In die zin is het doel van deze technische bijstand het opstellen van een plan dat een succesvolle accreditatie van de overeenkomstige autoriteiten van het land bij de Dominicaanse Accreditatieorganisatie (ODAC) mogelijk maakt.

Doelstelling

Het doel van deze technische bijstand is de institutionele capaciteiten van de overeenkomstige autoriteiten van de Dominicaanse Republiek te versterken zodat zij certificeerders van biologische productieproducten worden voor de uitvoer van groenten en biologische producten naar de Europese markt. De adviseur werkt onder het gezag van Caribbean Export en MICM en moet alle professionaliteit, zorgvuldigheid en discretie in acht nemen bij de behandeling van netwerkinformatie.

De taal van dit adviesbureau is Spaans en alle voorstellen moeten in het Frans en het Spaans worden ingediend.

De specifieke doelstellingen zijn onder meer

 • Een documentair onderzoek naar de technische en administratieve procedures die de betrokken autoriteiten moeten volgen om te voldoen aan de voorschriften van de Europese Unie voor de uitvoer van groenten en biologische producten.
 • Een overzicht van de belangrijkste behoeften die nodig zijn voor de start van het proces.
 • Opstelling van een routekaart met structuren die nodig zijn om te voldoen aan de internationale norm van de overeenkomstige autoriteit van de Dominicaanse Republiek, die vervolgens optreedt als certificeerder van nationale producten die naar de Europese Unie worden uitgevoerd.
 • Een opleiding voor het personeel van de desbetreffende autoriteit voor de socialisatie van de toepasselijke norm(en), voor een beter begrip van de voorgestelde regeling en de gezamenlijke uitvoering ervan met de regelgeving ter zake, goedgekeurd door het ministerie van Landbouw.

TdR: Asistencia Técnica para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para el Cumplimiento de los Reglamentos Internacionales para la Exportación de Hortalizas y Productos Ecológicos, Aplicables a la Unión Europea

Atendiendo al Componente 3 de este Programa relacionado con la colaboración institucional entre el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (MICM) de la República Dominicana y el Ministerio de Comercio e Industria de Haití, Caribbean Export pretende fortalecer la capacidad de los Ministerios responsables de lo relacionado con el comercio y la industria. En este sentido, el objetivo de esta Asistencia Técnica es el diseño de un plan que permita la acreditación exitosa de las autoridades correspondientes del país ante la Organización Dominicana de Acreditación (ODAC).

Objetivo

El objetivo de esta Asistencia Técnica es fortalecer las capacidades institucionales de las autoridades correspondientes de la República Dominicana para que se conviertan en certificadoras de productos de producción orgánica para la exportación de hortalizas y productos orgánicos al mercado europeo. El consultor trabajará bajo la autoridad de Caribbean Export y del MICM y deberá ejercer toda la profesionalidad, diligencia y discreción en el manejo de la información de la red.

El idioma de esta consultoría es el español y todas las propuestas deben presentarse en francés y español.

Los objetivos específicos son, entre otros, los siguientes

 • Una investigación documental sobre los procesos técnicos y administrativos que deben asumir las autoridades correspondientes para el cumplimiento de la normativa de la Unión Europea para la exportación de hortalizas y productos ecológicos.
 • Un estudio de las principales necesidades requeridas para el inicio del proceso.
 • Elaboración de una hoja de ruta con las estructuras necesarias para el cumplimiento de la norma internacional de la autoridad correspondiente de la República Dominicana, que posteriormente actúa como certificadora de los productos nacionales que se exportan a la Unión Europea.
 • Una capacitación al personal de la autoridad correspondiente para la socialización de la(s) norma(s) aplicable(s), para una mejor comprensión del esquema que se propone y su implementación conjunta con la regulación de la materia, aprobada por el Departamento de agricultura.

PARTNER OPPORTUNITY: Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor AHFS beoordeling van testlaboratoria


PROJECT SANITAIRE EN FYTOSANITAIRE MAATREGELEN (SPS)

Versterking van de laboratoria voor landbouwgezondheid en voedselveiligheid in de Cariforum-landen met het oog op een betere handel: BASISSTUDIE

DOELSTELLINGEN VAN HET ADVIES
Het advies heeft tot doel: i) te bepalen welke tests vereist zijn voor de handel in landbouwgrondstoffen (plantaardige en
dierlijke producten, vers en verwerkt) op de lokale, regionale en internationale markten en ii) de beoordeling van de
vermogen en capaciteit van nationale en regionale laboratoria om deze vereiste tests te verrichten.

VEREISTE KWALIFICATIES/ERVARING
₋ Hoger universitair diploma (master of gelijkwaardig) in natuurwetenschappen, toegepaste wetenschappen of een van de volgende opleidingen
ander gerelateerd gebied. Een universitair diploma van het eerste niveau met een relevante combinatie van beroepsopleidingen,
diploma’s en ervaring kunnen worden aanvaard in plaats van het universitaire diploma.
₋ Werkervaring/kennis in inspectie/laboratoriumtests/ certificering; totale kwaliteit
Beheer en accreditatie.
₋ Kennis van regionale en internationale handelseisen met betrekking tot het testen van landbouwproducten
producten.
₋ Uitstekende technische vaardigheden en vaardigheden voor het schrijven van verslagen.
₋ Werkervaring in de Cariforum-regio.
₋ Uitstekende Engelse taalvaardigheden en goede communicatieve en facilitaire vaardigheden.
₋ Kennis van het Spaans en/of Frans is een pluspunt.
₋ Computervaardigheden en het vermogen om effectief gebruik te maken van kantoorapparatuur, IT-instrumenten.
₋ Kennis van en ervaring met het gebruik van e-platforms voor de uitvoering van acties virtueel bv. vergaderingen,
workshops.

Zie de volledige referentietermijn hieronder.

TOR: Bouw- en ontwerpdiensten voor standhouderscabine – Salon du Chocolat Paris Trade Show 2022

Relevante achtergrond

Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) is door de regeringen van de Dominicaanse Republiek, Haïti en de Europese Unie belast met de uitvoering van het onderdeel “Handel en particuliere sector” van het binationaal samenwerkingsprogramma Haïti-Dominicaanse Republiek in het kader van het elfde Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) FED/2018/399-379. Dit onderdeel heeft tot doel het algemene ondernemings- en investeringsklimaat van Haïti en de Dominicaanse Republiek en de internationale perceptie en het imago van beide landen te verbeteren.

Het programma heeft drie (3) hoofddoelstellingen:

 1. De bevordering van een meer evenwichtige en formele handel tussen Haïti en de Dominicaanse Republiek;
 2. De kwaliteit van de in beide landen geproduceerde goederen en het concurrentievermogen van de ondernemingen worden verbeterd met speciale aandacht voor drie (3) waardeketens: Cacao/Chocolade; Etherische oliën/Cosmetica; en Handwerk/Fashion/Accessories/Juwelen; en
 3. De institutionele samenwerking tussen de ministeries die zich bezighouden met handelsvraagstukken en de douaneadministraties, alsmede de dialoog tussen de openbare en de particuliere sector en de particuliere sector worden versterkt.

Werkterrein

Specifieke activiteiten

Caribbean Export zoekt een consultant/bedrijf voor:

 • Ontwerp en bouw van een stand voor acht (8) exposanten in het kader van het Caribbean Export, EU en HT-DR Binational Programme brand op een oppervlakte van 46 m².
  • Ruimte gelegen in Paviljoen 5.1 stand E2 (kale ruimte met 2 open hoeken)
 • Het ontwerp moet een cacao/chocoladethema weerspiegelen met inbegrip van corporate branding (logo’s) voor elk bedrijf dat deelneemt aan de stand.
 • De stand zal het merk Caribbean Export en het HT-DR Binational Programme, inclusief de EU-vlag, onder de aandacht brengen en moet beschikken over:
  • Een volledig ontwerpconcept met aandacht voor Haïti en de Dominicaanse Republiek
 • Bronmateriaal voor de bouw van de cabine
 • Vervoer van alle materiaal naar en van de locatie
 • Demonteren en opruimen van de ruimte na de show.

Bij deze TEM zijn de afmetingen van de stand en de locatie op de beursvloer gevoegd, alsmede de logo’s van de stand om de conceptontwerpen te begeleiden.

Vereiste documentatie

 • Technisch voorstel/conceptontwerp voor de levering van gevraagde diensten
 • Financieel voorstel om te voldoen aan de omvang van de werkzaamheden
 • Formulier voor een verklaring van de aanvrager in punt 14

MOET de vereiste documentatie uiterlijk30 september, 16.00 uur AST indienen.

Regionaal projectcoördinator – Guyana

ACHTERGROND:
Het Internationaal Handelscentrum (ITC) is een gezamenlijk agentschap van de Verenigde Naties en de Wereldhandelsorganisatie dat steun verleent aan de internationalisering van het midden- en kleinbedrijf. In het gezamenlijke mandaat wordt de nadruk op uitbreiding van de handelsmogelijkheden gecombineerd met het streven naar duurzame ontwikkeling.

De GreenToCompete Hubs bieden kmo’s geïntegreerde oplossingen voor de implementatie van groene bedrijfspraktijken. De GTC Hubs, die worden gehost door lokale instellingen, fungeren als one-stop shops voor kleine en middelgrote ondernemingen om groene bedrijfsstrategieën uit te werken en zo hun concurrentievermogen op de internationale markten te versterken voor
duurzame producten. De GTC Hub biedt technische bijstand en coachingdiensten voor mkb-bedrijven met betrekking tot de naleving van vrijwillige duurzaamheidsnormen, klimaatbestendigheid, efficiënt gebruik van hulpbronnen en circulaire productie, positionering van duurzame producten op de internationale markt, toegang tot groene financiering en markten.

In het Caribisch gebied zijn de GTC Hubs ondergebracht bij het Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) en worden zij uitgevoerd in Barbados, Guyana en Saint Lucia. ITC zoekt een regionale projectcoördinator in Guyana om bij te dragen aan de coördinatie van de projectactiviteiten in de regio.

BESCHRIJVING VAN TAKEN/VERANTWOORDELIJKHEDEN
De consultant werkt onder rechtstreeks toezicht van de ITC Project Manager voor de GTC Hub Caribbean en de Caribbean Export Advisor en coördineert de volgende lokale Hub-activiteiten op Barbados als onderdeel van de GTC Caribbean Hub.

Vaardigheden:

 • Bekwaam gebruiker van Microsoft Office-toepassingen (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) en de ontwikkeling van online-enquêtes
 • Analytisch en strategisch denkvermogen
 • Aandacht voor details
 • Vermogen om zelfstandig te werken en problemen op te lossen
 • Flexibiliteit en het vermogen om onder druk en strakke deadlines te werken
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
 • Uitstekende communicatieve, diplomatieke en presentatievaardigheden en het vermogen om doeltreffende partnerschappen en werkrelaties te onderhouden in een multiculturele omgeving met gevoeligheid voor en respect voor diversiteit

Onderwijs:
Afgeronde graad in economie, internationale handel, internationale betrekkingen, milieustudies, bedrijfskunde, geografie, duurzaam ondernemen of aanverwante gebieden.

Werkervaring:
Ten minste vijf jaar relevante beroepservaring met internationale organisaties of verleners van technische bijstand. Ervaring op het gebied van technische bijstand ter ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen bij de overgang naar een groene economie of andere werkzaamheden in verband met de bevordering van een groene economie strekt tot aanbeveling. Kennis van en ervaring met onderwerpen/projecten op het gebied van klimaatverandering is wenselijk.

Taal:
Vloeiend in geschreven en gesproken Engels. Vloeiendheid of een gevorderd niveau van het Spaans en/of het Frans is een pluspunt

Regionaal projectcoördinator – Barbados

ACHTERGROND:
Het Internationaal Handelscentrum (ITC) is een gezamenlijk agentschap van de Verenigde Naties en de Wereldhandelsorganisatie dat steun verleent aan de internationalisering van het midden- en kleinbedrijf. In het gezamenlijke mandaat wordt de nadruk op uitbreiding van de handelsmogelijkheden gecombineerd met het streven naar duurzame ontwikkeling.

De GreenToCompete Hubs bieden kmo’s geïntegreerde oplossingen voor de implementatie van groene bedrijfspraktijken. De GTC Hubs, die worden gehost door lokale instellingen, fungeren als one-stop shops voor kleine en middelgrote ondernemingen om groene bedrijfsstrategieën uit te werken en zo hun concurrentievermogen op de internationale markten te versterken voor
duurzame producten. De GTC Hub biedt technische bijstand en coachingdiensten voor mkb-bedrijven met betrekking tot de naleving van vrijwillige duurzaamheidsnormen, klimaatbestendigheid, efficiënt gebruik van hulpbronnen en circulaire productie, positionering van duurzame producten op de internationale markt, toegang tot groene financiering en markten.

In het Caribisch gebied zijn de GTC Hubs ondergebracht bij het Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) en worden zij uitgevoerd in Barbados, Guyana en Saint Lucia. Voor het project huurt ITC een regionale projectcoördinator in op Barbados om bij te dragen aan de coördinatie van de projectactiviteiten die in de regio worden uitgevoerd.

BESCHRIJVING VAN TAKEN/VERANTWOORDELIJKHEDEN
De consultant werkt onder rechtstreeks toezicht van de ITC Project Manager voor de GTC Hub Caribbean en de Caribbean Export Advisor en coördineert de volgende lokale Hub-activiteiten op Barbados als onderdeel van de GTC Caribbean Hub.

Vaardigheden:

 • Bekwaam gebruiker van Microsoft Office-toepassingen (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) en de ontwikkeling van online-enquêtes
 • Analytisch en strategisch denkvermogen
 • Aandacht voor details
 • Vermogen om zelfstandig te werken en problemen op te lossen
 • Flexibiliteit en het vermogen om onder druk en strakke deadlines te werken
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
 • Uitstekende communicatieve, diplomatieke en presentatievaardigheden en het vermogen om doeltreffende partnerschappen en werkrelaties te onderhouden in een multiculturele omgeving met gevoeligheid voor en respect voor diversiteit

Onderwijs:
Afgeronde graad in economie, internationale handel, internationale betrekkingen, milieustudies, bedrijfskunde, geografie, duurzaam ondernemen of aanverwante gebieden.

Werkervaring:
Ten minste vijf jaar relevante beroepservaring met internationale organisaties of verleners van technische bijstand. Ervaring op het gebied van technische bijstand ter ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen bij de overgang naar een groene economie of andere werkzaamheden in verband met de bevordering van een groene economie strekt tot aanbeveling
troef. Kennis van en ervaring met onderwerpen/projecten op het gebied van klimaatverandering is wenselijk.

Taal:
Vloeiend in geschreven en gesproken Engels. Vloeiendheid of een gevorderd niveau van het Spaans en/of het Frans is een pluspunt

Facilitator gezocht – Business of Music (Guyana)

Nieuwe termijn: De termijn voor indiening is verlengd van 27 juli 2022 tot 2 augustus 2022

Caribbean Export organiseert in samenwerking met het Ministerie van Cultuur van Guyana een op maat gemaakte Business of Music-workshop voor in Guyana gevestigde musici, artiesten en songwriters over het genoemde eerder ontwikkelde opleidingsprogramma. Dit programma biedt opkomende en gevestigde muziekbeoefenaars de kans om hun technische capaciteiten en hun inzicht in de werking van de moderne muziekindustrie te verbeteren en zo hun export te vergroten. Het modulaire programma wordt in vier fasen aangeboden; autodidactische virtuele opleiding; face-to-face of virtuele workshops, coaching en mentorschap en ten slotte een muziekshowcase om belangstelling te wekken en de muziekdistributie te ondersteunen.

Caribbean Export nodigt in aanmerking komende individuele consultants uit om voorstellen in te dienen, met inbegrip van de vereiste kwalificaties en ervaring voor het verstrekken van face-to-face workshops.

Vereiste documentatie

Geïnteresseerden moeten de volgende documenten uiterlijk op2 augustus 2022 om 16.00 uur AST indienen bij Allyson Francis op afrancis@carib-export.com, met kopie aan Marvin Baptiste op mbaptiste@carib-export.com.

 • Technisch voorstel
 • Financieel voorstel (inclusief alle kosten – honoraria, reiskosten, verblijfskosten, enz.)